ALG. VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

1.1 Opdrachtnemer: De Uitlaat, Service voor Honden, gevestigd Achterhuis 3, 1261 KP Blaricum, hierna verkort genoemd De Uitlaat.
1.2 opdrachtgever: is de Persoon ( Eigenaar van hond(en) en/of eigenaar van andere huisdieren ) die het contract heeft ondertekend.
1.3 werkopdracht: Het uitlaten en/of verzorgen van de hond(en) en/of ander(e) huisdier(en) van de opdrachtgever door De Uitlaat.
1.4 contract: Overeenkomst tussen De Uitlaat en de opdrachtgever, waarbij De Uitlaat de hond(en) en/of andere huisdieren van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat en/of verzorgt tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en De Uitlaat.
2.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel gevestigd te Almere onder nummer 50293966.
2.3 Op alle overeenkomsten alsmede op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2.4 Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als De Uitlaat.
2.5 De Uitlaat behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
2.6 De Uitlaat behoudt zicht te allen tijde het recht voor om uitlaat honden (dieren) op grond van non-sociaal of probleemgevend gedrag te weigeren.
2.7 Uw hond dient te gehoorzamen Tevens dient uw hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.
2.8 Uw hond krijgt een penning met het telefoonnummer van De Uitlaat. Gelieve uw hond geen slipketting of prikhalsband om te doen.
2.9 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee met een groepswandeling, maar kunnen wel apart worden uitgelaten. Honden jonger dan 10 maanden kunnen niet meegaan om overbelasting van spieren en gewrichten te voorkomen.

Artikel 3 - Gezondheid

3.1 Uw hond dient vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen en aantoonbaar ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting. Een kopie hiervan moet in bezit zijn van De Uitlaat. Dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren.
3.2 De opdrachtgever dient De Uitlaat zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de hond(en).
3.3 De opdrachtgever - indien niet direct bereikbaar - machtigt De Uitlaat om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de hond(en), op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die - indien nodig - medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.
4.2 opdrachtgever is aansprakelijk jegens De Uitlaat voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
4.3 opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4.4 opdrachtgever verplicht zich ervoor zorgen dat De Uitlaat toegang heeft tot de plaats waar de hond zich bevindt, waarvoor de overeenkomst is afgesloten. Daartoe geeft de opdrachtgever een huissleutel aan De Uitlaat en deze ondertekenen daarvoor eventueel een sleutelovereenkomst.
4.5 Uw hond(en) moet opgenomen zijn in uw eigen W.A. verzekering. U blijft als eigenaar van uw hond dus ten allen tijde aansprakelijk voor de door uw hond aangerichte schade.
4.6 opdrachtgever wordt - indien nodig - door De Uitlaat op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de periode dat de hond onder toezicht van De Uitlaat valt.
4.7 Bij verhindering dient de eigenaar van de hond 1 dag voor het uitlaten om uiterlijk 20.00 uur af te melden. De afgezegde wandeling kan tot uiterlijk 1 maand na deze datum worden ingehaald. Hierna vervalt dit recht. Afmeldingen na 20.00 uur en op de wandeldag zelf,
worden volgens normaal tarief berekend en kunnen niet worden ingehaald.
4.8 Bij een uitlaatperiode via een maandabonnement geldt een opzegtermijn van één maand. Over iedere dag die niet binnen de opzegtermijn valt is opdrachtgever het volledige uitlaattarief verschuldigd.
4.9 Bij thuiskomst dient een handdoek klaar te liggen zodat uw hond(en) afgedroogd kunnen worden als ze nat zijn, voordat ze weer uw woning binnengaan. De Uitlaat kan nooit aansprakelijkheid worden gesteld voor schade aan uw huis en/of inboedel, aangericht door een natte hond.

Dieren en planten verzorging thuis

4.10 opdrachtgever dient een lijst in zijn/haar woning achter te laten met daarop alle, details en aandachtspunten voor De Uitlaat. Tevens zullen bij het kennismakingsgesprek alle details uitvoerig worden besproken.
4.11 U dient een verzorgingsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. Op deze overeenkomst staan o.a. vermeld het telefoonnummer waarop u te bereiken bent tijdens uw afwezigheid, het telefoonnummer van uw eigen dierenarts etc.
4.12 bij thuisservice dient u er voor te zorgen dat al het benodigde voer en overige benodigdheden ruimschoots in uw woning aanwezig zijn., die nodig zijn om uw dier(en) en planten optimaal te kunnen verzorgen.
4.13 Indien de opdrachtgever specifieke verzorgingsproducten gebruikt voor zijn/haar planten, dienen deze producten gedurende de opdrachtperiode voldoende mate aanwezig te zijn. Indien een tekort ontstaat aan een of meerdere verzorgingsproducten, zal De Uitlaat
op eigen initiatief zorg dragen voor de aanschaf van hetzelfde of een vergelijkbaar product. De hiervoor gemaakte kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
4.14 Verzorging van planten, zal geschieden naar best mogelijk kunnen van De Uitlaat. Zij aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan aan planten gedurende de opdrachtperiode.

Artikel 5 - Rechten en plichten van De Uitlaat Service voor Honden

5.1 De Uitlaat zal uw hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
5.2 De Uitlaat laat uw hond bij een groepswandeling overdag ongeveer 60 minuten uit en bij een avondwandeling wandeling ongeveer 45 minuten.
5.3 opdrachtgever wordt door De Uitlaat op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van De Uitlaat valt.
5.4 Mocht er tijdens de wandeling onverhoopt toch iets met uw hond gebeuren dan heeft De Uitlaat, naar eigen inzicht, het recht uw hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor de eigenaar van de hond. Uiteraard wordt de eigenaar van de hond zo spoedig mogelijk ingelicht.
5.5 De Uitlaat heeft ten allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen / wandelingen te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals ijzel, extreme harde wind (storm) waarbij levensbedreigende omstandigheden ontstaan.
5.6 De Uitlaat dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
5.7 De eventuele sleutel voor uw huis wordt door De Uitlaat met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van uw hond. Er zullen geen adres gegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van uw hond.
5.8 De Uitlaat heeft ten allen tijde het recht, zonder opgaaf van redenen, uw hond te weigeren voor deelname van groeps- of individuele wandelingen.
5.9 De Uitlaat heeft ten allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst.
5.10 U kunt iedere werkdag gebruik maken van de diensten van De Uitlaat. Ook op weekenddagen en avonden. Hiervoor gelden andere tarieven dan voor door de week.
5.11 tijdens eigen vakantie periode van De Uitlaat kan het uitlaat en/of verzorgingsschema van uw huisdier en/of planten verschillen t.o.v. normale periode.

Artikel 6 - Aansprakelijkheidstelling

6.1 opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door De Uitlaat of derden, veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk
is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
6.2 De Uitlaat is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij De Uitlaat aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
6.3 De Uitlaat is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, zonder enige opzet aangebracht door De Uitlaat, aan de hond(en) en/of andere huisdieren.
6.4 De Uitlaat is niet aansprakelijk voor schade aan woning en/of inboedel ten gevolge van een natte hond of schade ontstaan door ondeugdelijk gebruiksmateriaal.
6.5 De Uitlaat is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfte, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor De Uitlaat aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.
6.6 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij De Uitlaat opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
6.7 De Uitlaat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van uw hond. Als dit toch gebeurt, zal De Uitlaat vanzelfsprekend alles in het werk stellen uw hond terug te vinden.
6.8 De Uitlaat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infectie, letsel en/of aandoeningen welke uw hond tijdens een wandeling op zou kunnen lopen.
6.9 De eigenaar van de honden (dieren) moet een WA - verzekering hebben afgesloten waarbij de honden (dieren) van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn. Indien De Uitlaat aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaat of verzorgingsbedrag van de overeenkomst.
6.10 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) De Uitlaat niet bij machte is om uitlaat en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal De Uitlaat opdrachtgever hiervan - zo spoedig als mogelijk is - in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op De Uitlaat.

Artikel 7 - Schade en verzekeringen

7.1 Eigenaar van de hond(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/ haar hond(en) toebrengt of toebrengen aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

Artikel 8 - Betalingen

8.1 Alle prijzen zijn weergegeven in euro's en zijn inclusief 21% B.T.W.
8.2 De Uitlaat is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
8.3 Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient minimaal 1 dag voor aanvang van de eerste wandeling of verzorgingsdag op de bankrekening van De Uitlaat te staan of contant betaald te zijn.
8.4 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst (bijv. bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever), is De Uitlaat gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.
8.5 opdrachtgever ontvangt een bewijs van betaling (factuur) van De Uitlaat minimaal eens in de 3 maanden.
8.6 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is De Uitlaat gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

9 Artikel - Geschillen en toepasselijk recht

9.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied De Uitlaat is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever - binnen een maand nadat De Uitlaat schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter - alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
9.2 Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Naar boven